33/11 kV KALYANNAGAR
Point Name Status Voltage Amp MW MVAR MVA PF Update
33kV ERAGADDA_CB CLOSE 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
33kV SCADA_CB CLOSE 32.72 143.24 -4.55 -6.54 7.97 -0.57 Stale
33kV GCB_CB CLOSE 34.11 59.23 3.06 -1.34 3.35 0.92 Ok
11kV LV_1_CB OPEN 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Stale
11kV LV_2_CB CLOSE 11.34 178.85 2.08 2.38 3.58 0.00 Ok
11kV LV_3_CB CLOSE 11.00 81.49 0.00 0.01 0.01 0.79 Stale
11kV VISHWA BHARATI_CB CLOSE 10.76 48.73 -0.36 0.91 0.98 0.00 Ok
11kV SRIRAM NGR_KLNR_CB CLOSE 11.53 11.86 0.22 0.04 0.22 0.98 Ok
11kV A G CLN_CB CLOSE 11.41 21.19 0.01 -0.01 0.41 0.02 Ok
11kV VENGAL RAO NGR_CB CLOSE 11.52 32.44 0.65 0.18 0.67 0.96 Ok
11kV MADHURA NGR_KLNR_CB CLOSE 11.52 17.06 0.37 0.05 0.37 0.99 Ok
11kV YOUSUF GUDA_CB CLOSE 0.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
11kV KRISHNA NGR_KLNR_CB CLOSE 11.51 41.27 0.78 0.06 0.78 0.99 Ok
11kV RAHMAT NGR_CB TRAVEL 10.74 16.63 0.01 0.19 0.31 0.00 Ok
11kV CTI_CB CLOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
11kV LAXMI NGR_KLNR_CB CLOSE 11.26 22.68 -0.33 0.29 0.44 0.00 Stale
11kV NEW_1_KLNR_CB CLOSE 11.26 0.00 -0.96 1.02 1.40 0.00 Stale
11kV NEW_2_CB CLOSE 6.48 47.46 -0.24 0.59 0.64 0.00 Ok

Report generated by HTML Interface on 01/25/22 21:35:00